کمپ غار نوردی

زندگی شهری، یعنی تکرار هر روزه‌ی یک برنامه ی مشخص، دیدن مدام مکان هایی محدود و به طور کلی، یعنی نداشتن فرصتی برای تجربه های تازه؛ همان چیزهایی که زیست ما را ژرف تر میکنند و فهم ما از زندگی را غنا می بخشند.
 
و چه بستری مناسب تر از طبیعت و جمعی صمیمی، برای تولد چنین تجربه هایی؟
           
علاوه بر آن که حضور در طبیعت بکر منبعی غنی از الهام، برای آغاز کار هنری ست.
به همین خاطر ما نیز در هرکدام از کمپ هایی که طراحی می‌کنیم، یک فعالیت هنری مرتبط با محیط نیز در نظر میگیریم تا این نسبت بین خلق هنری و طبیعت، روشن تر شده و در پیوند بیشتری شکل بگیرد.

در دومین کمپ قرار است با هم به دنیای غارها برویم تا تجربه ای جدید کسب کنیم