تو از زندگیت چی میخوای؟

◽تو از زندگیت چی میخوای؟
⭕ نشست تجربه نگاری پروژه طراحی و تصویر سازی گیم برد گمانه
⭕ بررسی فرآیند شروع تا پایان پروژه، از ایده پردازی تا تصویر سازی و تولید گیم برد
◽ محمدرضا دوست محمدی◽ پنجشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۴ الی ۱۷ کارخانه پل