دیوارنگاره میدان ولیعصر عج مخاطب محور یا کارکردگرا؟

به نظر شما مخاطب دیوارنگاره میدان ولیعصر کیست؟

این رسانه چه ادبیاتی باید داشته باشد؟

واکنش های رسانه های غیر ایرانی و حاشیه های داخلی در مورد این دیوارنگاره را چطور ارزیابی میکنید؟