سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نظرات اساتید در مورد سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمره مخاطبین صفحه پل به پوستر سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
رای مخاطبین صفحه پل به پوستر دوره های مختلف نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
پوسترهای دوره 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران