فضای کار اشتراکی پل

فضای کار اشتراکی پل محلی برای کار کردن، ارتباط گرفتن و استفاده از تجربیات دیگران است. پل با ایجاد فضایی تخصصی در حوزه دیزاین به رشد و شکوفایی طراحان آزاد کمک می‌کند.