کلوپ طراحی پل

کلوپ طراحی پل

 

 

کلوپ طراحی آزاد پل تشکیل شده از تعدادی هنرمند است که به صورت دسته جمعی به تمرین طراحی فیگور از روی یک مدل زنده می‌پردازند.