نشست های گذشته

روایت داستان کارخانه پل

تجربه نگاری و داستان فب لب

تجربه نگاری طراحی هویت بصری سام کافه

تجربه نگاری برنامه تلویزیونی نقطه

داستان 3x4

تجربه نگاری راه اندازی برند سیره

تجربه نگاری طراحی هویت بصری هیات هنر

تجربه نگاری طراحی تبلیغات فیلم کت چرمی

تجربه نگاری کار با هوش مصنوعی (Midjourney)

گالری و تجربه نگاری کیهان بچه ها با استاد صلواتیان

تجربه نگاری ریبرند شرکت سورپرایز با محمدروح الامین

بازاریابی محتوایی برای طراحان با مهدی بیگدلی

تجربه نگاری پروژه برندسازی تهران 1400

برند شخصی و توسعه فردی از تئوری تا عمل برای طراحان

گالری و نشست تجربه نگاری پروژه طراحی بازی گمانه

هوش مصنوعی

گالری و نشست هوش مصنوعی 2