اغراق در اکران دلزدگی و عدم پذیرش

تبلیغ وقتی موثر و دلنشین است که چند نکته در آن رعایت شود: اغراق قابل قبول ، اکران در جایگاه مناسب خود، تثبیت و حض بصری ماندگار، رعایت اصول حرفه ای، رعایت اصول فرهنگی جامعه و تکرار در حد شیرینی دیدار مجدد که اگر زیادتر از حد شود مانند شکر زیاد نه‌تنها شیرینی دلنشین با […]