درست نویسی و رعایت اصول رسم الخط

درست‌نویسی و رعایت صحیح اصول رسم‌الخط یا دستور نوشتار، برای هر زبان زنده در دنیا مهم است. از جمله عوامل حیات هر زبان،  میزان توانایی آن زبان در ارتباط آسان با مخاطب است؛  به این معنی که راحت خوانده شود و مخاطب برای فهم آن به دردسر و اشتباه نیفتد. اما مقدمه مهمِ درست خوانده […]