کمپ غار نوردی رود افشان

       دومین مقصدما در پل کمپ غار رودافشان دور شدن انسان مدرن از طبیعت و سبک زندگی شهری سبب شده است که برخی ویژگی هایی که طبیعت آدمی به آن ها گره خورده و وجود آن ها منجر به زندگی بهتر و آسوده تر او می‌شوند، کم رنگ شوند. به عنوان مثال، پذیرش سختی، […]

کمپ غار نوردی

زندگی شهری، یعنی تکرار هر روزه‌ی یک برنامه ی مشخص، دیدن مدام مکان هایی محدود و به طور کلی، یعنی نداشتن فرصتی برای تجربه های تازه؛ همان چیزهایی که زیست ما را ژرف تر میکنند و فهم ما از زندگی را غنا می بخشند. و چه بستری مناسب تر از طبیعت و جمعی صمیمی، برای […]