تکثر درست, تکرار به اندازه

تبلیغات مفاهیم فرهنگی زمانی موفق است که بتواند به رشد و فرهنگ‌سازی عمومی در آن موضوع خاص کمک کند. یک تبلیغ فرهنگی موفق دو مؤلفه کارکردگرایی و ایجابی بودن را در شکل و محتوا رعایت می‌کند و تکثر و تکرار آن نیز در صورت توجه به این دو مؤلفه در خدمت فرهنگ سازی، موفق خواهد […]