تو از زندگیت چی میخوای؟

تو از زندگیت چی میخوای؟ نشست تجربه نگاری پروژه طراحی و تصویر سازی گیم برد گمانه بررسی فرآیند شروع تا پایان پروژه، از ایده پردازی تا تصویر سازی و تولید گیم برد محمدرضا دوست محمدی پنجشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۴ الی ۱۷ کارخانه پل