گالری و نشست هوش مصنوعی 2

(5 خرداد 1402

ساعت 14-17)

توضیحات

نشست هوش مصنوعی در طراحی گرافیک به بررسی توان اجرایی سرویس های ai  خواهد پرداخت و در آن مسیر تولید چندین پروژه به وسیله هوش منصوعی به صورت مرحله مرحله بررسی خواهد شد.

گالری عکس

برای ثبت نام کلیک کنید